Regulamin wypożyczalni

Regulamin Wypożyczalni

 1. Z Wypożyczalni mogą korzystać wszystkie osoby, które:
  1. dokonają zapisu w Wypożyczalni
  2. zapoznają się z Regulaminem Wypożyczalni
  3. podpiszą zobowiązanie o przestrzeganiu wszystkich przepisów Wypożyczalni.
 2. Zapisu do Wypożyczalni dokonuje pracownik Wypożyczalni przy pierwszym wypożyczeniu na podstawie ważnego dokumentu tożsamości ze zdjęciem.
 3. Każdorazowe wypożyczenie gry związane jest z:
  1. deklaracją Wypożyczającego dotyczącą długości wypożyczenia wyrażonej w dacie zwrotu
  2. uiszczeniem opłaty wg Cennika Wypożyczalni
  3. uiszczeniem kaucji wg Cennika Wypożyczalni
 1. Gra wypożyczana jest na okres 1 tygodnia
 1. Klient może wypożyczyć 2 gry.
 2. Klient przy wypożyczeniu zobowiązany jest sprawdzić stan wypożyczanej gry. Jeżeli stan gry budzi wątpliwości, powinien zgłosić ten fakt pracownikowi Wypożyczalni. W innym przypadku pracownik Wypożyczalni zakłada, że gra jest w stanie ogólnym dobrym.
 3. Wypożyczający ponosi pełną odpowiedzialność materialną za zgubienie wypożyczonej gry oraz wszelkie jej uszkodzenia stwierdzone podczas zwrotu (brak jakichkolwiek elementów gry, uszkodzenia mechaniczne, itp.), nie stwierdzone przez Wypożyczającego w chwili wypożyczenia.
 4. W przypadku zgubienia, uszkodzenia lub braku elementów gry Wypożyczający zobowiązany jest, po uzgodnieniu z pracownikiem Wypożyczalni, do:
  1. pokrycia kosztów naprawy uszkodzonej gry 
  2. pokrycia kosztów zakupu brakujących elementów (łącznie z kosztami przesyłki) jeżeli zakup brakujących elementów jest możliwy lub
  3. kupienia takiej samej, nowej gry i przekazania jej Wypożyczalni lub
  4. odkupienia uszkodzonego egzemplarza gry w cenie ustalonej przez pracownika wypożyczalni

Wypożyczający zobowiązuje się do wykonania jednego z ww. działań w terminie do 14 dni kalendarzowych, a w szczególnych przypadkach – w terminie uzgodnionym z pracownikiem Wypożyczalni.

9. Kaucja podlega zwrotowi w chwili terminowego zwrotu gry w stanie nie gorszym niż w momencie wypożyczenia. Z kaucji może być potrącona opłata dodatkowa za przetrzymanie gry.

 1. Pracownik Wypożyczalni zobowiązany jest do poinformowania Wypożyczającego o aktualnej wartości gry w momencie wypożyczenia.
 1. Pracownik Wypożyczalni może odmówić wypożyczenia gry jeżeli na koncie Wypożyczającego przetrzymywane są już jakieś gry lub jeżeli klient nie uregulował jakichkolwiek opłat.
 2. Istnieje możliwość rezerwacji gry w momencie, gdy dany tytuł jest na stanie Wypożyczalni. Rezerwacji dokonuje się poprzez:
  1. kontakt telefoniczny lub sms z Wypożyczalnią,
  2. osobiście.
 1. Istnieje możliwość odbioru gry w Strefie Rozwoju Dziecka na ul. Sportowej 15 – konieczność ustalenia poprzez sms.
 2. W przypadku rezerwacji przez sms wymagane jest potwierdzenie przyjęcia zamówienia przez pracownika sms zwrotnym.
 3. Jeżeli Wypożyczający nie zwróci gry/gier w określonym terminie, automatycznie zostanie naliczana opłata za kolejny tydzień zgodnie z cennikiem
 4. W przypadku przekroczenia terminu zwrotu gry Wypożyczalnia wysyła sms przypominający o konieczności zwrotu gry.
 5. Wypożyczalnia ma prawo w uzasadnionych przypadkach żądać zwrotu gry przed upływem regulaminowego terminu zwrotu lub w chwili wypożyczenia zastrzec wcześniejszy termin zwrotu.
 6. Wypożyczalnia zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu. Regulamin Wypożyczalni dostępny jest na stronie www.osrodektabor.pl oraz w wypożyczalni – Witkowo 62-230 ul Strzałkowska 24a
 7. Integralną częścią Regulaminu Wypożyczalni jest Cennik Wypożyczalni.
  Nr telefonu kontaktowego:
  Zapoznałem/zapoznałam się z ww. Regulaminem i zobowiązuję się do jego przestrzegania.
  Data: …………………....…

…………………………………………………..
(czytelny podpis)